ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ പലപ്പോഴായി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

ഇവിടെ വന്നവർ

Loading...
മലയാളം കവിതകളിലേക്ക് സ്വാഗതം... നല്ല മലയാളം കവിതകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം...... ബ്ലോഗ് പരമാവധി ലളിതമാക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട്.... നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ നിർദേശങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...ഒപ്പം കവിതകളും....9446479843 (whatsapp)
ഈ ലിങ്ക് വഴി മലയാളം കവിതകൾ Whatsapp ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക
https://chat.whatsapp.com/H92RbTIVpktDsGWy5R34Ub
"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

18 Apr 2016

പുലയാടി മക്കള്

പുലയാടി മക്കള് (കവിത )
......................................................

പുലയാടി മക്കള്ക്ക് പുലയാണ്
പോലും പുലയന്റെ മകനോട് പുലയാണ്
പോലും പുലയാടിമക്കളെ പറയുമോ നിങ്ങള്
പറയനും പുലയനും പുലയായതെങ്ങനെ പുതിയ
സാമ്രാജ്യം , പുതിയ സൌധങ്ങള് പുതിയ
മന്നില്തീര്ത്ത പുതിയ കൊട്ടാരംപുതിയ
നിയമങ്ങള് പുതിയ സുരതങ്ങള്
പുതുമയെ പുല്കി തലോടുന്ന
വാനം പുലരിയാവോളം പുളകങ്ങള്
തീര്ക്കുന്നപുലയ കിടാതിതന്
അരയിലെ ദുഃഖം പുലയാണ് പോലും പുലയാണ്
പോലും പുലയന്റെ മകളോട് പുലയാണ്
പോലും പുലയാടി മക്കള്ക്ക് പുലയാണ്
പോലും പതി ഉറങ്ങുമ്പോള്
പറയനെ തേടും പതിവായി വന്നാല്
പിണമായി മാറും പറയന്റെ മാറില്
പിണയുന്ന നേരം പറ
കൊട്ടിയല്ലേ കാമം തുടിപ്പു പുലയാണ്
പോലും പുലയാണ് പോലും പറയാനെ കണ്ടാല്
പുലയാണ് പോലും പുതിയ കുപ്പിക്കുള്ളില ് പഴയ
വീഞ്ഞെന്നോപഴയിന
െന്നും പഴയതല്ലെന്നോ പലനാളിലെന്നെ കുടിപ്പിച്ച
വീഞ്ഞ് പുഴുവരിക്കുന്നോ രാ പഴനീര്
തന്നെകഴുവേറി മക്കള്ക്കും മിഴിനീര്
വേണം കഴുവേരുമെന് ചോര വീഞ്ഞായ്
വരേണം കഴിവില്ലവര്ക്കി ന്നു കദനങ്ങള്
മാറ്റാന് കുഴിവെട്ടി മൂടുന്നു
നിത്യസത്യങ്ങള്
കഴുവേറി മക്കളെ വരികിന്നു നിങ്ങള്
കഴുകനിവിടുണ്ടാന ്നരിഞ്ഞില്ല നിങ്ങള്
കടമിഴി കൊത്തി പറിക്കുന്ന കൊമ്പന്
കഴുകനിവിടുണ്ടാന ്നരിഞ്ഞില്ല നിങ്ങള്
പുലയാടി മക്കള്ക്ക് പുലയാണ്
പോലും പുലയന്റെ മകനോട് പുലയാണ്
പോലും പുലയാടിമക്കളെ പറയുമോ നിങ്ങള്
പറയനും പുലയനും പുലയായതെങ്ങനെ..
പുലയന് : കൃഷിക്കാരന്
പുലയാടി മക്കള് : കൃഷിക്കാരുടെ മക്കള്രചന  PNR  കുറുപ്പ്
പലരും എ അയ്യപ്പന്റെ  കവിത  ആണെന്ന് തെറ്റ്ധരിക്കാറുണ്ട്  ഇതാണ് കവി

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100011635777116&fref=ufi&rc=p


====================================  


No comments:

Post a Comment