ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന കവിതകൾ വായനക്കാർ പലപ്പോഴായി അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ കവിതകളുടെ ഉടമസ്തവകശാമോ,ഉള്ളടക്കമോ,പകർപ്പവകശമോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ദയവായി gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലൊ,9446479843 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക...കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തരിക.

ഇവിടെ വന്നവർ

Loading...
എല്ലാവർക്കും...മലയാളം കവിതകളിലേക്ക് സ്വാഗതം... നല്ല മലയാളം കവിതകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദ്യമം...... ബ്ലോഗ് പരമാവധി ലളിതമാക്കാൻ ശ്രെമിച്ചിട്ടുണ്ട്.... നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ നിർദേശങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...ഒപ്പം കവിതകളും....9446479843 (whatsapp)
"വായനക്കാരുടെ കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ട്.... കവിതകൾ gibinchemmannar@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരിക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങളും...

22 Jul 2016

സ്നേഹിത

-സ്നേഹിത--
പനിനീർ പുഷ്പമേ, ചെന്താമരയെ...
നീയെൻ ഹൃദത്തിൻ താളമല്ലോ..
        കലമാൻ കൊതിക്കും മിഴിയഴകേ,
        എൻ നയന സുന്ദരീ......
നിൻ കാർമുകിൽ വാർമുടി
യഴകിൽ ഞാനൊന്നു മയങ്ങുകിലും
വാർമുടിക്കിടയിലായി
വിടരുന്നു നിൻ മുഖം,
ശോഭനമാമൊരു രാത്രിയിൽ
വിടരും പൗർണമി ചന്ദ്രനെപോൽ....
         സൂര്യൻ തൻ കാന്തിയിൽ വിടരും 
         പൂപോലും നാണിക്കും 
         നിൻ വദനത്തിൻ മുന്നിൽ....
പച്ചക്കിളി തത്തയും തോൽക്കും
നിൻ അഴകൊത്ത
ചെഞ്ചുണ്ടിൽ മുന്നിൽ.....
          നിർഗളിചൊഴുകും പുഴയെ
          ആകാരഭംഗിൽ വെല്ലും 
          ശ്രഷ്ടമാം മെയ്യഴകു നിനക്കുമാത്രം....
ചെന്താരടിയെന്തും വർണ്ണ മഴവില്ലേ
എന്തിനായി വിടർന്നു 
നീ എന്നുള്ളിലായി...
           നിൻ അധരത്തിൽ പൂവിട്ട 
          ഗാനമത്രയും എൻ
          ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച രാഗമല്ലോ....
          അത്, സ്വരരാഗ മാതുരിയൽ
           പരക്കും തേൻ വസന്തം....
എന്തിനായി വിടർന്നു നീ 
ഇത്രമേൽ അഴകിൻ ശിൽപമായി...
എൻ സുന്ദര സങ്കല്പമേ,
അമ്പിളിതൻ വാത്സല്യമേ,
എൻ സ്നേഹമേ... സ്നേഹ സൗന്ദര്യമേ....

                                    രചന: അജേഷ് കെ മനോജ്. 

No comments:

Post a Comment